Тестирование/пересдача экзаменов в Институте Конфуция БГПУ

Убе­ди­тель­ная прось­ба – зара­нее сооб­щить нам, если по какой-то при­чине вы не смо­же­те при­сут­ство­вать на экза­мене. 

9 фев­ра­ля

1 курс:

17:00 – уст­ный экза­мен: (ауд.348)

 1. Алё­хин Алек­сей Алек­сан­дро­вич
 2. Вали­е­ва Лей­ла Мага­ма­дов­на
 3. Гра­чёв Данил Вла­ди­ми­ро­вич
 4. Зар­лы­ко­ва Айзат Абдра­и­мов­на
 5. Суч­ко­ва Веро­ни­ка Оле­гов­на
 6. Тата­рин­це­ва Поли­на Юрьев­на
 7. Уско­ва Мари­на Юрьев­на
 8. Шла­пац­кая Дарья
 9. Хари­на Евге­ния Вален­ти­нов­на
 10. Пло­хов Вла­ди­слав Дмит­ри­е­вич

18:00 – пись­мен­ный экза­мен: (ауд.348)

 1. Вали­е­ва Лей­ла Мага­ма­дов­на
 2. Гра­чёв Данил Вла­ди­ми­ро­вич
 3. Дени­се­вич Ян Алек­се­е­вич
 4. Зар­лы­ко­ва Айзат Абдра­и­мов­на
 5. Суч­ко­ва Веро­ни­ка Оле­гов­на
 6. Тата­рин­це­ва Поли­на Юрьев­на
 7. Хари­на Евге­ния Вален­ти­нов­на
 8. Шла­пац­кая Дарья
 9. Абра­мо­ва Али­на Вита­льев­на
 10. Пло­хов Вла­ди­слав Дмит­ри­е­вич

 

2 курс:

17:00 – уст­ный экза­мен: (ауд.345)

 1. Горст­ко­ва Али­на Вита­льев­на
 2. Добри­ков Алек­сей Вик­то­ро­вич
 3. Кло­ков Лев Дмит­ри­е­вич
 4. Сан­жа­рев­ский Роман Бори­со­вич
 5. Тер­тыш­ная Ана­ста­сия Евге­ньев­на
 6. Кре­сте­лёв Дани­ил Эду­ар­до­вич

17:30 – пись­мен­ный экза­мен: (ауд.345)

 1. Добри­ков Алек­сей Вик­то­ро­вич
 2. Сан­жа­рев­ский Роман Бори­со­вич
 3. Семе­няк Ири­на Алек­се­ев­на (18:30)
 4. Фуфа­ре­ва Татья­на Эду­ар­дов­на
 5. Шушпа­но­ва Еле­на Вик­то­ров­на
 6. Тер­тыш­ная Ана­ста­сия Евге­ньев­на
 7. Кре­сте­лёв Дани­ил Эду­ар­до­вич

 

  3 курс: (2 года)

17:00 – пись­мен­ный экза­мен: (ауд.345/1)

 1. Боро­ви­ко­ва Еле­на Рома­нов­на
 2. Гон­ча­рук Данил Мак­си­мо­вич
 3. Дени­со­ва Дарья Дени­сов­на
 4. Есау­лен­ко Анна Лео­ни­дов­на
 5. Рогат­нё­ва Ана­ста­сия Оле­гов­на

 

3 курс: (2,5 года)

17:00 – пись­мен­ный экза­мен (ауд.342)

 1. Михай­лов Вла­ди­слав
 2. Рачек Али­на Дмит­ри­ев­на
 3. Стё­пи­на Диа­на Эду­ар­дов­на
 4. Ива­ши­на Алё­на Дмит­ри­ев­на
 5. Леон­тьев Алек­сей Свя­то­сла­во­вич

18:00 – уст­ный экза­мен: (ауд.342)

 1. Михай­лов Вла­ди­слав
 2. Леон­тьев Алек­сей Свя­то­сла­во­вич

 

4 курс: (3 года)

17:00 – пись­мен­ный экза­мен: (ауд.344)

 1. Бояр­ки­на Али­на Сер­ге­ев­на
 2. Осо­ки­на Анна Вла­ди­ми­ров­на
 3. Поли­ты­ко Мария Вла­ди­ми­ров­на

 

 Дети

17:00: пись­мен­ный и уст­ный экза­мен: (ауд.346)

 1. Анто­но­ва Улья­на Андре­ев­на
 2. Кар­по­ва Ири­на Мак­си­мов­на
 3. Кова­лен­ко Ксе­ния Оле­гов­на
 4. Пче­ли­но­ва Ана­ста­сия Андре­ев­на
 5. Торо­ян Кари­на Гаги­ков­на

 

БК (пись­мен­ный) 18:00 (ауд.339)

 1. Дру­жи­нин Алек­сандр
 2. Дьяч­ко­ва Мари­на
 3. Хау­сто­ва Ана­ста­сия

 

10 фев­ра­ля (дети)

09:40 – экза­мен: (ауд.346)

 1. Лисов­ский Дмит­рий Ста­ни­сла­во­вич (письм)
 2. Наза­ров Алек­сей Юрье­вич (письмен+устн)
 3. Шоа­ли­фов Вадим Вафо­е­вич (письм)
 4. Лади­сов Вла­ди­слав Андре­евич (письмен+устн)

Добавить комментарий

Новостная рассылка
Подписка